Kto prowadzi uproszczoną, a kto pełną księgowość?

formy-ksiegowosci

To w jaki sposób prowadzi się księgowość nie zależy od przedsiębiorcy. Musi się on dostosować do przepisów. Wymogi dotyczące prowadzenia księgowości narzucane są przez ustawę o rachunkowości i ustawę o podatku dochodowym. Zgodnie z ich przepisami, prowadzenie pełnej księgowości dotyczy:

  • spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, 
  • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro, 
  • jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów, 
  • gmin, powiatów, województw i ich związków, 
  • oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. 

Przedsiębiorstwa, które  nie spełniają tych warunków są uprawnione do tego, by prowadzić księgowość w formie uproszczonej. Zazwyczaj prowadzi się ją za pomocą księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Jednak firmy, które spełniają te wymogi mogą jeszcze stosować inne formy, lecz jeżeli spełniają dodatkowe kryteria, stanowione przez ustawę o podatku dochodowym. Do dodatkowych form prowadzenie uproszczonej księgowości zalicza się:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartę podatkową.