50% Kosztów uzyskania przychodu

Ustalenie 50% kosztów uzyskania przychodu pozwalała na zmniejszenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy i dzięki temu zwiększenia wysokości pensji netto pracownika.

Takie podwyższone koszty można zastosować w związku z:
– zapłatą twórcy za przeniesienie prawa własności: wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
opłatą licencyjną za przeniesienie prawa stosowania: wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
– opłatą licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną.”

Osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę o przeniesienie prawa własności wynalazku lub innej podobnej korzystające  z 50% KUP (dotyczy honorarium autorskich) musza pamiętać, aby w umowie zostało wyszczególnione honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia. Koszty uzyskania przychodów oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe i określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

Granica limitu przy 50%kosztach uzyskania przychodów wynosi 85  528zł.

Z 50% kosztów uzyskania przychodów mogą skorzystać osoby uzyskujące przychów z działalności m.in. : publicystycznej; artystycznej (w dziadzinie np. sztuki aktorskiej, estradowej, cyrkowej); twórczej w zakresie architektury, inżynierii, wzornictwa, programów komputerowych, scenografii, dziennikarstwa;  muzealniczej; konserwatorskiej; badawczo-rozwojowej; produkcji audialnej i audiowizualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *