Anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest to jednostronnym oświadczeniem woli mającym na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia, dokonać go mogą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.
Okres wypowiedzenia umowy zależy przede  od rodzaju zawartej umowy, czasu na jaki została zawarta oraz okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Wszystkie te terminy przewiduje Kodeks Pracy i stanowi on okresy minimalne, których pracodawca nie może skrócić. Co ważne, urlopy chorobowe, wychowawcze, a nawet te bezpłatne wliczają się w jego okres pracy.

Aktualnie obowiązujące okresy wypowiedzenia:
1. Umowa na czas określony i nieokreślony:
– 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony na czas krótszy niż 6 miesięcy
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata
2. Umowa zawarta na czas próbny:
– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
– 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące

Czy istnieje możliwość anulowania wypowiedzenia umowy o pracę? Tak, zależy ona jedynie od dobrej woli stron, których dotyczy dana sytuacja. Warto jednak powiedzieć, że prawo opisuje sytuację, w której wypowiedzenie umowy jest anulowane automatycznie. Ma to miejsce, kiedy w czasie obowiązywania okresu wypowiedzenia, pracownica dowie się o ciąży. W tym wypadku pracodawca nie może jej zwolnić, a wynika to z art. 177 ustawy z dnia 26 VI 1974 r. Kodeksu Pracy.