Badanie księgowe

Badania księgowe sprawozdania finansowego to obowiązek, przedsiębiorstw o bardzo wysokich dochodach oraz zatrudniających wielu pracowników. Oznacza to, że muszą jej przeprowadzić jednostki gospodarcze, które spełniają co najmniej dwa z tych kryteriów:

badanie-ksiegowe-firm

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego przekracza równowartości 2 500 000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych przekraczają równowartości 5 000 000 euro.

Badanie księgowe sprawozdania finansowego to przeprowadzanie zestawu procedur i testów, które pozwalają na potwierdzenie prawidłowości przedstawionych danych oraz wykryciu istotnych zniekształceń danych, stanowiący potencjalne zagrożenie.

Badanie to wykonywane jest przez specjalistów – biegłych rewidentów księgowych. Przeprowadzają oni na przykład przeglądy zawartych umów, uzgadniają kwoty dokumentów źródłowych, potwierdzają salda środków pieniężnych czy nawet kontaktują się z pracownikami firm.