Biegły rewident

Biegły rewident jest osobą fizyczną uprawnioną do przeprowadzania rewizji finansowej. Do jego zadań należy sporządzanie raportów oraz wydawanie opinii dotyczących prowadzenia sprawozdań.

Sprawozdanie finansowe to nic innego jak rzetelne przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki niemu możemy otrzymać najważniejsze informacje na temat wyników podmiotu oraz przepływów środków pieniężnych jednostki.

Do praw biegłego rewidenta należy także dokonywanie niezbędnych korekt w księgach rachunkowych i innych koniecznych do prawidłowego działania księgowości dokumentach, w celu usunięcia nieprawidłowości, a także niezgodności ze stanem faktycznym. 

Biegłym rewidentem może zostać osoba, która:
– korzysta w pełni z praw publicznych;
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
– posiada nieposzlakowaną opinię;
– nie była karana;