Budowa sprawozdania finansowego

Sporządzanie sprawozdania finansowego to jeden z najważniejszych obowiązków, należących do przedsiębiorstw, prowadzących pełną księgowość. Oprócz tego, że jego wykonanie i złożenie w odpowiednich instytucjach to już obowiązek, to dodatkowo cały proces związany z jego przygotowaniem to dodatkowe zadania. Mowa tu o prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu bilansu czy kontroli dokumentów księgowych na podstawie, których dokonuje się zapisów księgowych. A to wszystko by wywiązać się z najważniejszego obowiązku – sporządzenia sprawozdania finansowego.  

Sprawozdanie to jest dokumentem składającym się z kilku części. Są to: 

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2. Bilans (zestawienie aktywów i pasywów w ujęciu pieniężnym),
  3. Rachunek zysków i strat (zestawienie przychodów i kosztów),
  4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
  5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym),
  6. Dodatkowe Informacje i objaśnienia.

Poza tymi elementami do sprawozdania dołącza się: 

  • opinie biegłego rewidenta (gdy istnieje obowiązek audytu księgowego),
  • sprawozdanie z działalności (obowiązuje spółki kapitałowe i komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie).

Na koniec pocieszenie dla mikro przedsiębiorstw, prowadzących pełna rachunkowość. Mogą oni korzystać z uproszczonego wzoru sprawozdania finansowego, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowej informacji. Jednak należy pamiętać, że uproszczone i pełne sprawozdanie musi złożone być w formie elektronicznej.