Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja to proces stopniowej utraty wartości majątku trwałego firmy, wynikającej z jego fizycznego zużycia oraz postępu technologicznego. Majątek firmy, który podlega amortyzacji to środki trwałe, wartości prawne i niematerialne, budynki, budowle, inwestycje w obcych środkach trwałych oraz inne składniki, które nie stanowią własności podatnika, ale są uznane za środki trwałe.

Zgodnie z prawem podatkowym, amortyzację majątku firmy należy zacząć w miesiącu następującym po miesiącu wpisania go do odpowiedniej ewidencji. Kończy się ona natomiast w momencie zrównania odpisów z wartością początkową składnika majątku, postawienia go w stan likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.

Stawka amortyzacji to wyrażone w procentach określenie, jaką część wartości danego składnika majątku można zamortyzować w trakcie roku. 

Do najczęściej wybieranych metod amortyzacji zalicza się:

  • metodę liniową – odpisy amortyzacyjne są równe przez cały okres użytkowania środka aż do jego całkowitego zużycia,
  • metodę degresywną – stawka amortyzacji jest malejąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *