Co to jest bilans?

Bilans jest jedną z części sprawozdania finansowego prezentującą zestawienie aktywów, czyli składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz pasywów, czyli źródeł finansowania tego majątku na dany dzień w roku.

Bilans sporządza się na podstawie aktualnych księgowych zapisów operacji gospodarczych, które wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Bilans zestawia się na koniec każdego roku obrotowego.

Bilans powinien zawierać:
– oznaczenie dnia bilansowego,
– oznaczenie podmiotu dla którego bilans jest sporządzany,
– datę sporządzenia bilansu,
– podpis kierownika jednostki lub osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości,
– nazwy i wartości w języku polskim i polskiej walucie.