Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe to część inwestycji długoterminowych zaliczanych do aktywów trwałych obejmujących lokaty kapitałów pomocniczych powierzone innym jednostkom.

Dzielimy je na te o charakterze udziałowym i wierzycielskim.

Udziałowy – udostępnia się na nim kapitał w zamian za prawo do własności podmiotu, który wyemitował instrument finansowy i wynikający z tego tytułu udziału w dochodach. Zaliczamy do nich akcje i udziały.

Wierzycielski – długookresowo udostępnia innym jednostkom środki finansowe w zamian za określone w umowie korzyści. Do grupy tej należą obligacje, udzielone pożyczki długoterminowe oraz należności długoterminowe.

Według ustawy o rachunkowości aktywa te w bilansie lokowane są w zależności od okresu zapadalności w aktywach trwałych w aktywach trwałych wśród inwestycji długoterminowych lub w aktywach obrotowych.