Jak się likwiduje spółkę?

Kodeks Spółek Handlowych zawiera szeroki katalog sytuacji, które powodują rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd rejestrowy może dokonać rozwiązania firmy, jeżeli wystąpiły określone w przepisach okoliczności. Sytuacją powodującą zamknięcie biznesu może być brak zawarcia umowy, sprzeczność z prawem przedmiotu działalności, umowa nie zawiera odpowiednich postanowień o formie lub kapitale zakładowym, a także jeżeli osoby sporządzające akt założycielski w chwili dokonywania tego typu czynności nie miały zdolności do czynności prawnych.

Proces likwidacji spółki jest etapem końcowym jej funkcjonowania. Obowiązek przeprowadzenia wskazanego postępowania został z góry założony przez ustawodawcę. Przedsiębiorcy muszą całą procedurę wypełnić zgodnie z prawem, sporządzając przy tym należyte wnioski i przeprowadzając odpowiednie czynności. Likwidacja zapoczątkowana zostaje uchwałą, która powinna zostać umieszczona w protokole ze zgromadzenia wspólników sporządzonym przez notariusza. W dokumencie powołać należy likwidatorów, którymi zwykle zostają członkowie zarządu. Powyższy dokument podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego, jako załącznik o zmianę wpisu. Do wskazanego wniosku dołączyć należy także dowód dokonania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Za właściwe przeprowadzenie czynności likwidacyjnych odpowiadają uprawnione i uchwalone wcześniej osoby.

Rozwiązanie w pierwszej kolejności zgłoszone musi zostać do sądu rejestrowego, załączając odpowiedni protokół oraz zgodę likwidatora na ustanowienie osób odpowiedzialnymi za cały proces likwidacji wraz ze wskazaniem adresu.

Do zadań likwidatorów należy również sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji, który musi zostać przedłożony do zatwierdzenia na zgromadzeniu. Kolejnym, równie ważnym zadaniem jest wezwanie wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności względem działalności gospodarczej.

Likwidator powinien zakończyć interesy, rozwiązać umowy, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania oraz upłynnić majątek spółki. Nowe interesy wolno wprowadzać jedynie w przypadku, gdy potrzebne są do ukończenia spraw w toku. Wszystkie wierzytelności trzeba także zaspokoić, bez możliwości wypłacania wspólnikom zysku ani dokonywania podziału majątku. Dysponowanie dochodem przedsiębiorstwa dozwolone jest dopiero po spłacie zobowiązań.

W toku postępowania likwidatorzy sporządzają także dokumenty rachunkowe, czyli sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji, za każdy rok obrotowy, a także z zakończenia likwidacji. Ponadto, jeżeli podmiot gospodarczy nie sporządza sprawozdań za okresy poprzedzające likwidację, to zaległe dokumenty także muszą zostać zapisane.

Zakończenie procesu likwidacji spółki wymaga jeszcze zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Działalność gospodarcza, która była płatnikiem VAT po rozliczeniu należności z tego tytułu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych także musi złożyć odpowiednie formularze do jednostek państwowych.

Wiele osób poszukuje w Internecie odpowiedzi na pytanie jak się likwiduje spółkę. Samodzielne przejście przez cały proces może okazać się niemożliwe, jeżeli właściciel firmy nie posiada odpowiedniej wiedzy i umiejętności. W związku z tym, lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usługi podmiotów zewnętrznych, które oferują zarówno pomoc w rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i również przeprowadzenie likwidacji i wypisu z rejestru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *