Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

Oprócz obowiązkowego rachunku zysków i strat w skład sprawozdania  finansowego może wchodzić jeszcze jeden rachunek – rachunek przypływów pieniężnych. Jest on uzupełnieniem danych o zmianach stanu środków pieniężnych oraz potrzeb w zakresie ich wykorzystania. Rachunek ten może być sporządzany za pomocą jednej z dwóch dostępnych metod – bezpośredniej i pośredniej.

Metoda bezpośrednia – polega na przeanalizowaniu wszystkich wpływów i wypływów pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Metoda pośrednia – polega na korygowaniu zysku netto w taki sposób, by został sprowadzony do zmian netto w środkach pieniężnych na skutek działalności operacyjnej, przy uwzględnieniu wszystkich wpływów i wypływów z działalności inwestycyjnej i finansowej.

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz warianty, w jakich sporządza się rachunek zysków i strat powinien znać każdy księgowy. Warto by i przedsiębiorcy wiedzieli trochę o prowadzeniu księgowości i sporządzaniu sprawozdania finansowego, nawet jeżeli nie zajmują się jej prowadzeniem osobiście.