POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZUS!

ZUS to państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.
Rozpoczęcie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wiąże się ze zgłoszeniem się płatnika do ZUS.

Płatnik to osoba fizyczna lub prawna dokonująca zapłaty lub zobowiązana do jej dokonania.

Ubezpieczenia:
Ubezpieczenia emerytalne – polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty osobom, które osiągnęły wiek emerytalny.
Ubezpieczenia rentowe – polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty w okresie wyznaczonym przez specjalną komisję np. osobom niezdolnym do pracy.
Ubezpieczenia chorobowe – polegają na wypłacie określonej kwoty w razie chorób oraz za urlopy macierzyńskie.
Ubezpieczenia wypadkowe – polegają na wypłacie określonej kwoty w postaci odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.