Pozostały przychód w KPiR

Prowadzenie KPiR polega na księgowaniu przychodu i kosztów jego uzyskania. Jest to najpopularniejsza i najczęściej wybierana forma uproszczonej księgowości, służąca do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w firmie.

Przychód dzieli się na “podstawowy” wynikający ze sprzedaży towarów i usług określonych poprzez PKD, już na etapie zakładania firmy oraz “pozostały”. Drugi typ przychodu wynika nie z prowadzonej działalności ale z istnienia i funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku.

Do pozostałego przychodu zaliczamy:

– odsetki bankowe (podstawę wpisu stanowi wyciąg bankowy)
– odsetki otrzymane od kontrahentów, naliczone z powodu nieterminowego regulowania zobowiązań,
– dodatnie różnice kursowe,
– przychód wynikający ze zbycia składników majątki, takich jak na przykład sprzedaż środka trwałego,
– wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat.

Wszystkie pozostałe przychody należy ująć w KPiR w kolumnie 8. Pominięcie jakiejkolwiek faktury będzie wiązało się ze złamaniem podstawowej zasady prowadzenie ewidencji księgowej, jaką jest rzetelne wykazywanie kosztów i przychodów. Jeśli w trakcie kontroli zostanie wykryte, że przedsiębiorca manipulował zapisami w KPiR będą go czekały konsekwencje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *