Prowadzenie księgi rachunkowej

Prowadzenie księgi rachunkowej to metoda pełnej księgowości. Chociaż osoba zajmująca się tym zadaniem ma wiele pracy, prowadzenie pełnej rachunkowości umożliwia dokładana ewidencję księgową. Dzięki temu łatwiej jest także zarządzać przedsiębiorstwem, planować jego dalszy rozwój, a przede wszystkim kontrolować jego bieżącą działalność i stan finansowy.

Prowadzenie księgi rachunkowej polega na zapisywaniu każdej operacji gospodarczej w dzienniku księgowym (jednym z elementów księgi rachunkowej). Zaksięgowane operacje w dzienniku księgowym zawierają datę operacji, numer dowodu oraz sposób ujęcia w księgach rachunkowych.

Kolejnymi elementami ksiąg rachunkowych są konta księgi głównej i księgi pomocniczej. To na nich ewidencjonuje się operacje, które potem ukazują wynik finansowy oraz zmiany w składnikach bilansu. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą jeszcze zestawienia obrotów i sald kont głównych i analitycznych oraz wykaz aktywów i pasywów. Prowadzenie tych zestawień jest ważne i pomocne w prowadzeniu pełnej księgowości.