Rodzaje zatrudnienia pracowników w Polsce

Obecnie w Polsce pracodawcy do wyboru mają trzy rodzaje umów. Są to umowa o pracę, umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. Dodatkowo mogą jednak skorzystać z innych form zatrudnienia.

Umowa o pracę – najważniejsze informacje.

Umowa o pracę to umowa prawna zawierana między pracodawcą a pracobiorcą. Pracobiorca zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy w miejscu i czasie wyznaczonym w umowie natomiast pracodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia. Istnieje kilka typów:
– umowa o pracę na czas nieokreślony,
– umowa o pracę na czas określony,
– umowa o pracę na czas próbny,
– umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy.

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, zawierana między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Zleceniodawca zleca zleceniobiorcy konkretna pracę, która nie musi kończyć się określonym efektem. Pracownikowi nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego ani do świadczeń socjalnych.

Umowa o dzieło działa na podobnych zasadach co umowa zlecenie, jednak tu liczy się konkretny efekt pracy. Umowa powinna zawierać rodzaj dzieła, wysokość zapłaty i termin realizacji.

Samozatrudnienie, czyli samodzielne prowadzenia działalności gospodarczej i podjęcie współpracy z pracodawcą.

Dodatkowo można jeszcze skorzystać z innych form zatrudnienia, takich jak: wolontariat, staż, praktyka, umowa agencyjna czy kontrakt menadżerski.