Sporządzanie rachunku wyników

Jednym z obowiązkowych dokumentów, wchodzących w skład sprawozdania finansowego jest rachunek wyników, zwany także rachunkiem zysków i strat. Aby sporządzić ten dokument należy oczywiście zamknąć księgę rachunkową, podsumowując zapisy na kontach księgowych i ustalając ich stan końcowy. Następnie obroty z kont wynikowych przenosi się na konto “wynik finansowy”.sporzadzenie-rachunku-wynikow

Sporządzenie rachunku zysków i strat nie jest jeszcze wtedy gotowe! Teraz jednostka musi wybrać odpowiedni wariant, w którym wykona rachunek wyników. Dopuszczalne są dwa warianty – kalkulacyjny oraz porównawczy. Ich wybór zależy od tego w jaki sposób jednostka ewidencjonuje koszty. Jeżeli stosuje oba układy ewidencji kosztów, może wybrać dowolny wariant. Jeżeli ewidencjonuje koszty tylko w układnie rodzajowym, musi wybrać wariant porównawczy, a jeżeli tylko w układzie funkcjonalnym – wariant kalkulacyjny.

Sporządzony zgodnie z obowiązującymi wzorami i zasadami, wariant zostaje dołączony do sprawozdania finansowego i wraz z innymi dokumentami go tworzącymi zostaje przekazany do KRS oraz urzędu skarbowego.