Sprawozdanie kapitałowych grup podatkowych

Kapitałowe grupy podatkowe są spółkami kapitałowymi łączącymi się w grupę, pośród której istnieje jednostka dominująca oraz spółki zależne. Gdy współdziałające ze sobą spółki spełnią warunki, stawiane przez prawo podatkowe, mogą stać się podatkową grupą kapitałową. Grupa taka ma możliwość sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Czym jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe?

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest dokumentem sporządzanym w grupach kapitałowych przez jednostkę dominującą, a dokładnie jej zarząd. Nie zależnie od siedzib poszczególnych spółek zależnych, składane jest ono w miejscu odpowiednim dla spółki dominującej. Zawiera ono:
– skonsolidowany bilans,
– skonsolidowany rachunek zysków i strat,
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
– informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez grupy kapitałowe ma wiele celów. Jednym z nich jest weryfikacja grupy pod względem dominującej pozycji na rynku. Służy także ujawnianiu sytuacji, w których zakrzywiany jest obraz stanu finansowego przez zależne między sobą spółki bądź ujawnianiu sytuacji, gdy część zysku jest transferowana do rajów podatkowych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się tak samo jak sprawozdanie finansowe – elektronicznie. Oznacza to, że musi ono być sporządzone w odpowiednim formacie, opatrzone podpisem elektronicznym i wysłane za pomocą e-KRS.