Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych jest dokumentem dostarczającym informacji o przepływach środków pieniężnych w danej firmie. Uwzględnia źródła oraz wykorzystanie przepływów pieniężnych oraz dostarcza danych na temat zmian zachodzących w aktywach i pasywach wywołanych przepływami środków pieniężnych. Informacje z tego rodzaju sprawozdania pozwalają dokonać ocenę:
– stopnia płynności finansowej;
– skuteczność ściągania należności;
– zdolność do regulowania zobowiązań;

Rachunek przepływów pieniężnych stanowi jeden z elementów sprawozdania finansowego.

Dokument informuje o:
– przepływach z działalności operacyjnej;
– przepływach z działalności inwestycyjnej;
– przepływach z działalności finansowej;

Przede wszystkim rachunek przepływów pieniężnych powinien zostać opatrzony datą oraz miejscowością sporządzenia.