Sprawozdawczość częścią rachunkowości

Rachunkowość to bardzo obszerny temat. Nie dotyczy tylko podatków czy ewidencji księgowej. Obejmuje wiele innych zakresów takich jak kalkulacje kosztów, sprawozdawczość finansową czy analizę finansów.

Jedną z ważnych części rachunkowości jest sprawozdawczość finansowa. Jej celem jest przygotowanie zebranych informacji o stanie gospodarczym jednostki, na podstawie zebranych danych w księgach rachunkowych. Odzwierciedleniem jej prowadzenia jest obowiązek sporządzania corocznych sprawozdań finansowych.

Dokument taki zawiera:

  • wprowadzenie do sprawozdania,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

Mniejsze jednostki gospodarcze czyli tzw. mikro przedsiębiorstwa mogą skorzystać z przywileju sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego. Dokument taki zawiera:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informacje uzupełniającą.

 

Dowiedz się więcej o księgowości