Ujęcie kosztów w księdze rachunkowej

Powszechnie jest to wiadome, że prowadzenie pełnej księgowości jest najtrudniejszym i najbardziej rozbudowanym sposobem prowadzenia księgowości, o czym niedawno pisaliśmy. Przekłada się to nie tylko na trudności w prowadzeniu firmy, ale także znacznie większe koszty. Chociaż prowadzenie księgowości w formie księgi rachunkowej jest trudne i uważane za wadę wielu form prawnych przedsiębiorstw, ma też zalety dla firm.

Przez to, że prowadzenie księgi rachunkowej wymaga dokładnej ewidencji operacji gospodarczych, informacje księgowe są bardzo dokładne, rzetelne oraz aktualne. Dokładność i rozbudowanie systemu pełnej rachunkowości można przedstawić, pokazując w jaki sposób ewidencjonuje się koszty w księdze rachunkowej.

Otóż ewidencja kosztów ponoszonych przez jednostki, prowadzące pełną rachunkowość może być prowadzona na jednym z dwóch zespołów kont lub na obu jednocześnie. Układani służącymi do ewidencji kosztów są:

Układ funkcjonalny czyli zespół kont nr 5. Obejmuje on następujące konta:

– koszty działalności podstawowej,
– koszty wydziałowe,
– koszty zakupu,
– koszty sprzedaży,
– koszty handlowe,
– koszty działalności pomocniczej,
– koszty zarządu,
– rozliczenie kosztów działalności.

Układ rodzajowy prowadzony na kontach zespołu nr 4. Ten zespół kont obejmuje:

– amortyzacja,
– zużycie materiałów i energii,
– usługi obce,
– podatki i opłaty,
– wynagrodzenia,
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników,
– pozostałe koszty rodzajowe.