Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest funduszem obowiązującym przedsiębiorców, którzy na dzień 1 stycznia zatrudniają więcej niż 20 pracowników* w przeliczeniu na pełne etaty. Tworzenie Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi obowiązek także zakładów i jednostek budżetowych, bez względu liczbę zatrudnionych w nich pracowników.

ZFSSPrzedsiębiorcy nie zobowiązani do utworzenia ZFŚS mogą również utworzyć fundusz lub wypłacać tylko świadczenia urlopowe, a także zrezygnować z obu form. Rezygnacja z utworzenia funduszu u przedsiębiorcy zobowiązanego do jego powołania może nastąpić. Trzeba w tym celu uzyskać zgodę wszystkich pracowników oraz zawrzeć stosowną informację w układzie zbiorowym lub regulaminie wynagrodzeń oraz podać ją do wiadomości pracowników, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku kalendarzowego.
Naliczanie odpisu na ZFŚS dokonuje się poprzez wyliczenie przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną sumę dzieli się przez 12.

*Aktualnie obowiązek tworzenia ZFŚS występuje przy zatrudnieniu co najmniej 50 pracowników.