Zmiany w podatkach – CIT 9%

Wraz z nowym rokiem – 2019, obowiązywać zacznie nowa stawka preferencyjna podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9%.

Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż niższa stawka podatku będzie obowiązywała w kwestii przychodów z innych zysków kapitałowych. Oznacza to zatem nic innego, jak to, że nie istnieją żadne inne wyłączenia odnośnie uzyskanego przychodu (z wyjątkiem zysków kapitałowych).

Podatek 9% będzie dotyczył podatników, których przychody w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 1 200 000 euro po przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego.

Uwaga – ze stawki 9% podatku CIT nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których firmy:
– powstały na skutek przekształcenia, połączenia, bądź podziału,
– powstały w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy-osoby prawnej, bądź spółki-nie osoby prawnej,
– zostały utworzone przez osoby prawne, osoby fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Poza tym, co powyżej, jeśli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, przekształci ją w jednoosobową spółkę z o.o., nie ma możliwości skorzystania ze stawki preferencyjnej.