Pełna księgowość

Usługa “prowadzenie pełnej księgowości” świadczona przez nasze biuro rachunkowe to kompleksowa pomoc dla właścicieli firm z całej Polski. Oferujemy prowadzenie księgowości onlineksięgowość przez Internet. Ten sposób ewidencji księgowej jest wygodnym rozwiązaniem dla właścicieli firm, którzy mogą znacznie zoptymalizować koszty prowadzonej działalności.

Oferta naszego biura w zakresie pełnej księgowości:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • porady księgowe i podatkowe
 • wyprowadzanie ewentualnych zaległości księgowych
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Wszystkie podmioty, które za rok poprzedni osiągnęły przychód przekraczający wartość 2 000 000 euro, zostały zobowiązane do prowadzenia właśnie tej formy księgowości. Występują jednak przypadki, kiedy to niezależnie od wielkości przychodu, podmioty muszą prowadzić księgi handlowe. Wyjątkami tymi są osobowe spółki kapitałowe, a więc spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna.

Ścisłe zasady prowadzenie pełnej księgowości zostały określone w Ustawie o rachunkowości, a dokładniej – Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości muszą:
 • prowadzić księgi rachunkowe w oparciu o dowody księgowe, które ujmuje się w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • drogą inwentaryzacji okresowo ustalać rzeczywiste stany aktywów i pasywów,
 • wyceniać aktywa i pasywa,
 • ustalać wynik finansowy,
 • przygotowywać sprawozdania finansowe,
 • gromadzić i przechowywać m.in. dowody księgowe.

Podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej, a prowadzą pełną księgowość muszą przestrzegać tych samych zasad opodatkowania, jak te w przypadku księgowości uproszczonej. Różnica występuje w przypadku prowadzenia ksiąg. Z kolei firmy będące osobami prawnymi i rozliczające się na zasadach ogólnych płacą podatek w oparciu o stawkę liniową na poziomie 19%.